פיונה קנטר     FIONA KANTER
פיתוח פרויקט אסטרטגי     Strategic Project Development
 
 
   
 
 
אצל סגנית ראש העירייה, נעמי צור     c/o Deputy Mayor Naomi Tsur
כיכר ספרא 1 • ת.ד. 775     1 Safra Square • P.O. Box 775
ירושלים 91007     Jerusalem  91007  • Israel
נייד: 972-52-3801709+     Mobile:  +972-52-3801709
סקייפ: fiona.rachel.kanter     Skype: fiona.rachel.kanter
fiona@greenpilgrimjerusalem.org
www.greenpilgrimjerusalem.org
    fiona@greenpilgrimjerusalem.org
www.greenpilgrimjerusalem.org