חנה וייס       HANNAH WEISS
עמית - מזכירות וצוות הפקה       Associate - Secretariat and Production Team
 
 
     
 
 
אצל סגנית ראש העירייה, נעמי צור       c/o Deputy Mayor Naomi Tsur
כיכר ספרא 1 • ת.ד. 775       1 Safra Square • P.O. Box 775
ירושלים • 91007       Jerusalem  91007  • Israel
נייד: 972-54-5359449+       Mobile:  +972-54-5359449
info@greenpilgrimjerusalem.org
www.greenpilgrimjerusalem.org
      info@greenpilgrimjerusalem.org
www.greenpilgrimjerusalem.org