הלין רומני     HELENE ROUMANI
מנהלת כספים     Financial Manager
 
 
   
 
 
אצל סגנית ראש העירייה, נעמי צור     c/o Deputy Mayor Naomi Tsur
כיכר ספרא 1 • ת.ד. 775     1 Safra Square • P.O. Box 775
ירושלים 91007     Jerusalem  91007  • Israel
נייד: 972-54-6751341+     Mobile:  +972-54-6751341
סקייפ: Helene.Roumani     Skype: Helene.Roumani
helene@greenpilgrimjerusalem.org
www.greenpilgrimjerusalem.org
    helene@greenpilgrimjerusalem.org
www.greenpilgrimjerusalem.org